Εγγραφές - Δικαιολογητικά

Για τις εγγραφές των μαθητών της Α' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 01/09/2022 μέχρι 12/09/2022 09:00 με 13:00):

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και εκτυπώστε την μπρος-πίσω)
  2. Εκτυπωμένο Αντίγραφο Οριστικής Εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ). Πατάτε το κουμπί Οι αιτήσεις μου και στη συνέχεια κάνετε εκτύπωση πατώντας πάνω στον/στην μαθητή/τρια.
  3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως μαθητή/τριας (βγαίνει και από το www.gov.gr )
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή/τριας
  5. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ...) ή δήλωση φορολογίας (Ε1), στο οποίο θα αναγράφεται η Διεύθυνση κατοικίας
  6. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή), σφραγισμένο από Ιατρό.


Για τις επανεγγραφές των μαθητών της Β' και Γ' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 01/09/2022 μέχρι 12/09/2022 09:00 με 13:00):

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και εκτυπώστε την μπρος-πίσω)
  2. Εκτυπωμένο Αντίγραφο Οριστικής Εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ). Πατάτε το κουμπί Οι αιτήσεις μου και στη συνέχεια κάνετε εκτύπωση πατώντας πάνω στον/στην μαθητή/τρια.