Πρόσκληση στρατεύσιμων γεννηθέντων το έτος 2000

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (ανήκοντες στην κλάση 2021) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Μαρτίου 2018.​