Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από μαθητές

Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ?17??27»
Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο βάσει εγκυκλίου (αρ. 156540/Δ2/20-09-2017) για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση που αφορά στην κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ?17??27».

?Συμπληρώνεται από τους μαθητές/τριες ή εναλλακτικά αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, πρόσβασης σε υπολογιστές, ένα ??για το σύνολο της τάξης από τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια

https://goo.gl/forms/vni9TK6uxkvycU8d2