Εγγραφές - Δικαιολογητικά

Για τις εγγραφές των μαθητών της Α' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 02/09/2021 μέχρι 13/09/2021 09:00 με 13:00):

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και εκτυπώστε την μπρος-πίσω)
  2. Εκτυπωμένο Αντίγραφο Οριστικής Εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ)
  3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως μαθητή/τριας
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή/τριας
  5. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ...) ή δήλωση φορολογίας (Ε1), στο οποίο θα αναγράφεται η Διεύθυνση κατοικίας
  6. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)


Για τις επανεγγραφές των μαθητών της Β' και Γ' Λυκείου, οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (από 02/09/2021 μέχρι 13/09/2020 09:00 με 13:00):

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση (δίδεται από το σχολείο ή κατεβάστε την από εδώ και εκτυπώστε την μπρος-πίσω)
  2. Εκτυπωμένο Αντίγραφο Οριστικής Εγγραφής από την ιστοσελίδα http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ (όπου στο Αποτέλεσμα Τοποθέτησης θα αναγράφει το 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ)