Διδακτικές Παρεμβάσεις με τη βοήθεια Λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας

Στο σχολείο μας ξεκίνησαν οι Διδακτικές Παρεμβάσεις σε βασικά μαθηματικά θέματα με τη βοήθεια του προγράμματος Δυναμικής Γεωμετρίας Geogebra. Ήδη οι κύριοι Σιαμπλής Σπυρίδων και Μουζιούρας Παναγιώτης πραγματοποίησαν στις 18-1-2012 μια κριτική προσέγγιση των θεωρημάτων Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού και Rolle στο νέο εργαστήριο Πληροφορικής, στους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου.